Algemeen Reglement     

Artikel 1  Definities

 

 • In dit reglement wordt verstaan onder:
 1. Aanvraag: Verzoek tot een toekenning voor een financiële bijdrage in de kosten van de musici.
 2. Aanvrager: De musicus, de formatie/ensemble, het concertpodium/de initiatiefnemer.
 3. Bestuur: Het bestuur van Stichting Nationaal Podiumplan
 4. Bijdrage: De subsidiebijdrage van het Nationaal Podiumplan
 5. Concert : Een professioneel volwaardig optreden dat wordt bezocht door publiek dat daarvoor een toegangsprijs betaalt.
 6. Concertpodium: Het podium, locatie, organisatie, de initiatiefnemer van het concert.
 7. Gagenorm: De minimumvergoeding, exclusief btw, voor een uitvoerend musicus per concert.
  Per per 01-01-2023 is deze op € 290.- exclusief btw vastgesteld.
 8. Geregistreerde : De musicus, de formatie/ensemble, het concertpodium/initiatief die zich succesvol heeft laten registreren op de website en die vervolgens is goedgekeurd door het Nationaal Podiumplan.
 9. Modelovereenkomst : De digitale overeenkomst tussen het concertpodium en de formatie/ensemble.
 10. Podium-starttoekenning : Een door het Nationaal Podiumplan goedgekeurde aanvraag
  voor een startbijdrage door één of meerdere professionele uitvoerende musici voor een specifiek podiuminitiatief (‘Artist Driven Stages’).
 11. Nationaal Podiumplan (NPP): Stichting Nationaal Podiumplan gevestigd in Hoogland.
 12. ‘Informeel’ podiumcircuit: Het kleinschalige professionele podiumcircuit dat buiten het gangbare subsidiestelsel valt.
 13. Professioneel musicus: Een natuurlijk persoon die professioneel artistiek actief is als muzikant in
  de podiumkunsten.
 14. Reservering: het bedrag dat is gereserveerd voor één of meerdere musici nadat de modelovereenkomst is ondertekend en is geregistreerd bij het Nationaal Podiumplan.
 15. Show: een concert dat is aangemeld bij het Nationaal Podiumplan
 16. Subsidie: De bijdrage van het Nationaal Podiumplan.
 17. Toekenning: Een door het Nationaal Podiumplan beoordeelde en goedgekeurde show waarbij het betreffende bedrag is gereserveerd voor uitbetaling aan één of meerdere musici.
 18. Website: De website van het Nationaal Podiumplan: www.nationaalpodiumplan.nl
 19. Jazz- en wereldmuziek (genre): Een op improvisatie gebaseerde muziekstijl die gekenmerkt wordt door interactief samenspel tussen de musici.
 20. Popmuziek (genre);  is de afkorting van ‘populaire muziek’ en is de verzamelnaam voor tal van stijlen in de populaire muziekwaarbij dit genre vooral gericht is op de actuele populariteit.
 21. Klassieke, kamer- en hedendaagse muziek (genre); is de geschoolde muziek voortgebracht door, of geworteld in, de westerse kerkelijke wereldlijke muziektradities.


 
Artikel 2         Doelstellingen van het Nationaal Podiumplan

 

2.1  Het Nationaal Podiumplan (NPP) wil een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse        muziekcultuur en hierbij stimuleren dat musici een eerlijke betaling voor hun prestaties            ontvangen (conform de gagenorm).
       Het NPP wil de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een pop-, jazz-, wereld-,
         klassieke-, kamer- en hedendaagse muziekprogrammering
, die geen of weinig structurele
       subsidie ontvangen, verstevigen en verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici,
       dit onder meer door:

 • een bijdrage te leveren aan de pluriformiteit van de Nederlandse muziekcultuur;
 • de publieksontwikkeling hiervan te stimuleren;
 • de marktpositie van musici te verbeteren met een vergroting van de mid-career en
  long- life-career mogelijkheden;
 • te stimuleren dat musici een fatsoenlijke gage, conform de gagenorm zullen ontvangen;
 • de ‘informele’ podiumcircuits te identificeren en zichtbaar te maken voor zowel elkaar

 als voor formatie/ensembles alsmede de individuele musici;

 • ensembles en muziekprojecten meer mogelijkheden te bieden om tot volwassenheid
   te komen en dit te continueren, zodat een gezonde concertpraktijk kan ontstaan;

2.2     De in lid 2.1 beschreven doelstellingen probeert het NPP te realiseren door een financiële bijdrage aan (maximaal acht) musici vanwege hun deelname aan een gerealiseerd concert binnen het circuit van de ‘informele’ concertpodia.

2.3     Het bestuur van het NPP kan één of meerdere aanvullende regelingen vaststellen waarin
         nadere bepalingen worden opgenomen voor het verstrekken van andere financiële bijdragen.Artikel 3  Toepasselijkheid

 • Deze regeling is slechts van toepassing op professionele formatie/ensembles, musici, concertconcertpodia, initiatieven en concerten in het pop-, jazz-,wereld- en het klassieke muziek
 • Alle aanvragers zijn in Nederland gevestigd en het optreden vindt plaats in Nederland.
 • Een concertpodium is aantoonbaar geïntegreerd in de professionele podiumkunstpraktijk
  of verkeert hierbij in de aanloop- of ontwikkelingsfase.
 • Het Algemeen Reglement is van toepassing op alle aanvragen die worden ingediend bij het Nationaal Podiumplan en op alle reserveringen, toekenningen en uitbetalingen die naar aanleiding daarvan worden en zijn gedaan.
 • Afwijkingen van dit Algemene Reglement zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met het NPP.
 

Artikel 4  Voorwaarden voor toekenning door het Nationaal Podiumplan

 

 • Alleen een bij het Nationaal Podiumplan geregistreerd en geaccepteerd musicus heeft recht
  op een reservering, toekenning en uitbetaling door het NPP.
 • De toekenning bedraagt het bedrag van € 145,- per musicus per optreden. (50% van de actuele gagenorm).
 • Het concertpodium dient minimaal €5,- per persoon entree te heffen voor het betreffende optreden.
 • Het concert vindt niet plaats tijdens een festival.
 • De formatie/ensemble bestaat uit maximaal acht leden.
 • De formatie/ensemble en het concertpodium bevestigen dat er tussen hen een overeenkomst

is gesloten waarin de gage minimaal € 145,- zal bedragen (50% van de actuele gagenorm) per musicus.

 • Een toekenning vindt slechts plaats indien de overeengekomen gage voor het optreden

niet meer dan € 580,- uitkoop exclusief btw (twee maal de actuele gagenorm) per musicus betreft.

 • De uitbetaling van de toekenning wordt rechtstreeks door het NPP op de Nederlandse bankrekening van de individuele musicus overgemaakt en kan niet door een derde (zoals een manager, ensemble-/bandleider , boeker, concertpodium en/of andere intermediair e.d.) worden geclaimd.
 • Een musicus kan in kwartaal 4 2023 (1 oktober tot en met 31 december 2023) maximaal zes keer gebruik maken van de regeling.
 • In kwartaal 4 2023 (1 oktober tot en met 31 december 2023) worden maximaal zes concerten per podium gehonoreerd door een NPP bijdrage.
 • De musici zijn langer dan twee jaar professioneel actief en hebben minstens zes concerten gegeven waarbij entree geheven werd.
 • Zowel de musicus, de formatie/ensemble als het concertpodium dient zich succesvol online geregistreerd te hebben via de website, dit met alle relevante gegevens die benodigd zijn
  voor een mogelijke toekenning en een deugdelijk te voeren administratie door het NPP.
 • De registratie van de musicus, de formatie/ensemble en het concertpodium dienen allen door
  het NPP goedgekeurd en geaccepteerd te zijn.
 • De registratie kan op geen andere wijze gerealiseerd worden dan via de website van het NPP.
 • Er is van de musici een openbaar online profiel beschikbaar waarbij de actuele bezetting, speellijst, biografie en foto/video is te raadplegen.
 • Het concertpodium beschikt over een online profiel dat openbaar toegankelijk is.
 • Zowel de musicus als de formatie/ensemble en het concertpodium gaat akkoord met de voorwaarden en de procedures zoals gehanteerd door het NPP.
 • De geregistreerde geeft uitdrukkelijk toestemming aan het NPP om een concert met alle specificaties, zoals de naam van de formatie/ensemble, met alle namen van de musici, openbaar
  te publiceren op de website van het NPP en via haar andere kanalen.
 • Er vindt geen reservering en/of toekenning plaats indien het beschikbare kwartaalbudget voor een financiële ondersteuning niet (meer) toereikend is. 


Artikel 5  Concertpodia die in aanmerking komen voor registratie en de uitsluitingen

5.1.      De voorwaarden voor concertpodia binnen de Nationaal Podiumplan zijn:
–   De concertorganisator alsmede de concertlocatie zijn gevestigd in Nederland en
     ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
–   Het concertpodium is voor een concert met de formatie/ensemble een gage van
     minimaal € 145,-  overeengekomen (50% van de actuele gagenorm) per musicus.

            –  Het concert waarvoor een aanvraag voor toekenning wordt ingediend wordt uitgevoerd
                 door maximaal 8 musici.
            –   Het concertpodium/de locatie beschikt over de gebruikelijke en toereikende faciliteiten
                 voor zowel het publiek als voor de musici;

            –   Het optreden moet openbaar toegankelijk zijn voor publiek;

            –   Het concertpodium dient entree te heffen; van minimaal €5,- per persoon.
            –   Er wordt door het concertpodium voldoende en toereikende promotie gemaakt voor het                       concert;

–   Organisaties die vanuit cultureel motief op verschillende plekken concerten organiseren  

     kunnen ook in aanmerking komen;

–   Concertpodia die gebruik maken van de kleine SKIP-regeling (categorie 1) komen tevens
     in aanmerking.

5.2.      De volgende concertpodia kunnen zich NIET registeren:  
            –  Festivals; Podia die van de Gemeente en Provincie in totaal meer dan € 50.000 aan
                subsidie ontvangen; Podia die lid zijn van VSCD en VNPF; Podia de gebruik maken van de
                 Podiumstartregeling van het Fonds Podiumkunsten. (Op verzoek kan het bestuur van het
                NPP in individuele gevallen hierbij anders beslissen).

5.3.      Er vindt geen financiële toekenning aan de musici plaats, indien het beschikbare kwartaalbudget

            voor de financiële ondersteuning niet (meer) toereikend is.


Artikel 6  Registreren en indienen van een toekenningsaanvraag (aanmelden show)

                   

 • De volgende drie partijen dienen zich via de website van het Nationaal Podiumplan
  te registreren;

1)  de musici
2)  de formatie/ensemble inclusief de musici (opgave door de ensemble-/bandleider )
3)  het concertpodium (opgave via de vertegenwoordiger)

 • Pas nadat de registraties van zowel de musici als de formatie/ensemble en het concertpodium

            door het NPP zijn geregistreerd, kan een aanvraag worden ingediend.
           

De procedure
voor het indienen van een toekenningaanvraag (aanmelden show) verloopt volgens het volgende stappenplan:

 

            stap 1   De ensemble-/bandleider meldt minimaal 14 dagen voordat het concert (de show) zal
                         gaan  plaatsvinden de show aan via zijn/haar account d.m.v. ‘Nieuw show’ 
                           (hierbij dient te worden aangegeven op welke datum, met welke formatie/ensemble,

                        met welke musici en op welk podium het concert zal gaan plaatsvinden).
                          Na ‘opslaan’ van deze gegevens wordt door het NPP-systeem de modelovereenkomst
                        gegenereerd en per email, ter ondertekening, verzonden aan zowel de ensemble-/
                        bandleider en de contactpersoon van het opgegeven podium.

            stap 2   Nadat zowel de ensemble-/bandleider als de vertegenwoordiger van het podium de
                            modelovereenkomst digitaal hebben ondertekend, wordt deze door het NPP
                          geregistreerd en hiermee worden de mogelijke bijdragen voor de betreffende musici
                        door het NPP gereserveerd. *Indien er geen budget (meer) beschikbaar is in de
                        betreffende ronde, dan worden er geen bedragen meer gereserveerd)

             stap 3   
Na het optreden, dient de ensemble/bandleider binnen 4 weken bewijs te uploaden via
                         via ‘Jouw shows’ (via ‘opties’) dit d.m.v. een link naar het optreden en één of meerdere
                         foto’s waaruit blijkt dat het optreden volgens de voorwaarden heeft plaatsgevonden te
                         uploaden.
                         Hierbij dient o.a. duidelijk aangetoond te worden, dat zowel door de formatie/
                         ensemble als door het concertpodium, actieve promotie is gemaakt voor het
                         betreffende concert en waaruit blijkt dat er voor het concert toegang is geheven.


            stap 4  
Nadat het NPP o.a. het materiaal dat is geüpload heeft geverifieerd en heeft vastgesteld
                        dat het concert aan alle voorwaarden heeft voldaan, dan worden de gereserveerde
                        bedragen voor de musici toegekend en binnen 4 wekend als NPP-bijdrage aan de, door
                        de musici opgegeven particuliere Nederlandse, bankrekening (IBAN) overgemaakt.
             


Artikel 7  Indieningstermijnen van een aanvraag

 • Een aanvraag dient minimaal veertien dagen voordat het concert wordt uitgevoerd volledig
  afgerond en te zijn via het account van de ensemble-/bandleider.
 • Het aanleveren van bewijs (via upload) dat de show heeft plaatsgevonden dient binnen 4 weken gerealiseerd te worden via het account van de ensemble-/bandleider.

 


Artikel 8   Beoordeling en toekenning van een aanvraag

Deze regeling kent slechts een functionele toetsing, waarbij de criteria voor de toekenning
strikt volgens de voorwaarden van het Nationaal Podiumplan worden toegepast.

 • Een aanvraag voor een toekenning is gericht aan het bestuur van het NPP.
 • Het bestuur beslist in eerste en enige instantie over de toekenning en afwijzing van een aanvraag volgens de voorwaarden en criteria van het NPP.
 • Het NPP behoudt zich, te allen tijde, het recht voor om een aanvraag af te wijzen.

 


Artikel 9  Verplichtingen van de aanvrager

 

 • Een aanvrager doet onverwijld melding bij het Nationaal Podiumplan zodra aannemelijk is dat een concert waarvoor een toekennig is verleend niet tijdig of geheel niet zal worden uitgevoerd. Ook doet de aanvrager direct een melding wanneer er een substantiele wijziging is opgetreden ten opzichte van de aanvraag.
 • De aanvrager meldt direct aan het NPP wanneer een geregistreerd musicius die betrokken is bij de aanvraag voor het concert niet zal meewerken.
 • Een aanvrager meldt terstond aan het NPP als een optreden waarvoor een reservering en of toekenning is verleend niet of niet geheel heeft plaatsgevonden.
 • Een aanvrager meldt wanneer er niet of in het geheel niet aan de toekenning verbonden verplichtingen kan en zal worden voldaan.
 • Tenzij anders vermeld, worden alle meldingen gedaan via e-mail.
 • Een aanvrager/bandleider dient zowel één of meerdere foto’s van het concert te uploaden, waarop de musici goed zichtbaar zijn als een link en/of foto waarmee aangetoond wordt dat er entree is geheven.

           

 

Artikel 10  Uitbetaling van een toekenning

 • Het Nationaal Podiumplan gaat slechts tot uitbetaling van een gereserveerd bedrag over nadat het concert daadwerkelijk is gerealiseerd en daarvoor het benodigde bewijs bij het NPP (via het account van de ensemble-/bandleider) is aangeleverd, beoordeeld en goedgekeurd.
 • Binnen vier weken na het optreden waarvoor een toekenning is verleend wordt de bijdrage uitbetaald op de Nederlandse bankrekening van de musicus.
 • Er worden door het NPP geen voorschotten verstrekt.
 • De ontvanger van een bijdrage stort het mogelijk te veel ontvangen bedrag terstond terug op

de bankrekening van het NPP.

 • Het NPP is gerechtigd om een ten onrecht uitgekeerde bedrag binnen de termijn van vijf jaar
  na uitbetaling terug te vorderen.

Artikel 11  Algemene verpichtingen

 

 • Een geregistreerde is te allen tijde verplicht het Nationaal Podiumplan juist en waarheidsgetrouw te informeren.
 • Alle geregistreerden voeren een overzichtelijke en doelmatige administratie, waarbij de bijbehorende bewijsstukken tenminste zeven jaar na uitbetaling bewaard zullen worden.
 • Elke geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling met de mogelijke
  fiscale afdrachten.
 • Alle geregisteerden gaan akkoord dat er regelmatig informatie wordt gezonden over relevante en actuele onderwerpen betreffende het NPP. Hierbij zullen e-mail en publicaties op de website worden ingezet.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NPP kunnen en mogen de rechten en verplichtingen niet aan een derde worden gecedeerd, verpand, of anderzins worden overgedragen.Artikel 12  Aanvraagprocedure van de PODIUM-STARTTOEKENNING (Vervallen per 01-03-2023)

 

Het Nationaal Podiumplan stelt jaarlijks een budget beschikbaar om musici te ondersteunen bij het opzetten van ‘Artist Driven Stages’. Dit zijn podiuminitiatieven van één of meer professionele uitvoerende musici waarbij een starttoekenning aangevraagd kan worden.

 • Om voor deze specifieke Podium-starttoekenning in aanmerking te kunnen komen, dient een basisplan via de website te worden ingezonden aan het NPP.
 • Het bestuur zal dit plan beoordelen en kan de initiatiefnemer(s) uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om te beoordelen of het plan in aanmerking kan komen voor deze specifieke ondersteuning.
 • De beslissing voor deze mogelijke specifieke toekenning wordt genomen door het bestuur van het NPP. Het bestuur zal de initiatiefnemer(s) persoonlijk informeren over de genomen beslissing.
 • Er vindt geen financiële toekenning plaats indien het beschikbare budget voor deze specifieke NIEUWE CONCERTPODIA-ondersteuning niet (meer) toereikend is.Artikel 13   Slotbepalingen

 • Dit reglement is goedgekeurd door het bestuur en wordt bekend gemaakt middels
  publicatie op de website van het Nationaal Podiumplan.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 • Het bestuur kan om zwaarwegende redenen afwijken van dit reglement
 • Het NPP doet al het mogelijke om de persoonlijke gegevens die staan geregistreerd of
  geregistreerd zijn geweest af te schermen, met uitzondering van de (artiesten) naam en
  de formatie/ensemble en podiumgegevens.


 • Het NPP behoudt zich het recht voor om een reservering en/of toekenning geheel of gedeeltelijk in te trekken.
 • Het NPP heeft het recht om een geregistreerde zonder opgave van redenen te verwijderen
  uit haar bestanden.
 • Tussen het NPP en de geregistreerde is nimmer sprake van enige arbeidsverhouding.
 • Tussen een geregisteerde of ex-geregisteerde bestaat of ontstaat geen privaat of publiek-rechtelijke betrekking.
 • Behalve in geval van grove opzet of grove schuld is het NPP niet aansprakelijk voor enige
  vorm van schade of verlies, hoe dan ook ontstaan en hoe genaamd.
 • De wijze waarop een aanvraag wordt behandeld kan niet leiden tot aansprakelijkheid van
  het NPP.
 • Het NPP is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de fiscale afdrachten vanwege een
  toekenning en/of uitbetaling.
 • Het NPP doet van elke uitbetaling opgave aan de Belastingdienst volgens de actueel geldende
  wettelijke regelingen.
 • Tenzij anders vermeld, geschiedt alle communicatie via het emailadres van het Nationaal Podiumplan.
 • De regeling voor jazz-en wereldmuziek is in werking getreden per 1 juni 2021
 • Per 01-09-2021 de regeling opgengesteld voor het genre popmuziek.
 • Per 12-1-2022 is de gagenorm verhoogd van € 265,- naar € 270,-
 • Per 20-1-2022 is het maximaal aantal leden van de ensemble/formatie verhoogd van 5 naar 8 musici
 • Per 01-11-2022 is de regeling opengesteld voor klassieke-, kamer- en hedendaagse muziek.
 • Per 01-01-2023 is de gagenorm verhoogd van € 270,- naar € 290,-
 • Per 17-11-2022 is de limiet van deelname aan de regeling in zowel kwartaal 4 van 2022 als voor kwartaal 1 van 2023 verhoogd van tien naar maximaal vijftien maal, shows die per 17-11-2022 afgehandeld zijn kunnen niet meer worden aangepast.
 • Per 01-01-2023 is de gagenorm verhoogd van € 270,- naar € 290,-
 • Tussen 01-04-2023 en 01-07-2023 is de limiet van deelname aan de regeling op maximaal 5 maal vastgesteld.